ora-code.net

ora-00259 ora-00358 ora-00578 ora-00705 ora-00751 ora-00949 ora-01328 ora-01418 ora-02302 ora-06038 ora-06449 ora-06519 ora-06608 ora-07237 ora-08186 ora-10084 ora-10560 ora-10733 ora-12619 ora-12905 ora-13281 ora-13842 ora-14042 ora-14220 ora-14260 ora-14292 ora-14629 ora-15219 ora-16204 ora-16556 ora-16575 ora-16583 ora-16592 ora-16780 ora-16811 ora-19166 ora-19210 ora-19294 ora-19943 ora-22900 ora-23462 ora-24012 ora-24234 ora-24552 ora-24805 ora-25337 ora-26061 ora-26523 ora-26760 ora-26811 ora-26866 ora-28267 ora-29084 ora-29179 ora-29882 ora-29908 ora-30109 ora-30197 ora-30560 ora-30974 ora-31607 ora-31627 ora-33030 ora-33246 ora-33895 ora-33904 ora-34832 ora-34926 ora-35529 ora-36116 ora-37181 ora-38769 ora-39076 ora-41624 ora-41659 ora-41684 ora-43873 ora-46081 ora-47264 ora-47402 ora-53062 ora-54557 ora-55306 ora-57000