ora-code.net

ora-00019 ora-00203 ora-00291 ora-00838 ora-00962 ora-01327 ora-01653 ora-01773 ora-01900 ora-01911 ora-02191 ora-02274 ora-02345 ora-02365 ora-04042 ora-04087 ora-06143 ora-07207 ora-08191 ora-09211 ora-09711 ora-10311 ora-10990 ora-12416 ora-12477 ora-13622 ora-14066 ora-14174 ora-14178 ora-14293 ora-15032 ora-15210 ora-15275 ora-16107 ora-16790 ora-18114 ora-19160 ora-19286 ora-19768 ora-19911 ora-22054 ora-22817 ora-22866 ora-23355 ora-23363 ora-23483 ora-25231 ora-25401 ora-25404 ora-26700 ora-26860 ora-28365 ora-28377 ora-28765 ora-29038 ora-29047 ora-29358 ora-29388 ora-29532 ora-29813 ora-29922 ora-30082 ora-30560 ora-31055 ora-31185 ora-32058 ora-32305 ora-32317 ora-33660 ora-34452 ora-35196 ora-35424 ora-35978 ora-36348 ora-36788 ora-37056 ora-37136 ora-38733 ora-39026 ora-39927 ora-39937 ora-41713 ora-42007 ora-43882 ora-44733 ora-47020 ora-47396 ora-47997 ora-51341 ora-51550 ora-51580 ora-55319 ora-55486 ora-55568 ora-55613